Home

Bijlagen

Over de voortgang van de besteding van het corona steunpakket wordt u geïnformeerd via updates. De eerstvolgende rapportage over de voortgang van de corona-gelden staat gepland voor oktober 2021. Hierin geven wij u de volgende informatie:

  • Inzicht in de opbouw van de ontvangen en aangekondigde steunpakketten;

•   Actualisatie van ramingen van de uitgaven die ten laste van de corona steunpakketten worden gebracht;

•   Beantwoording van de motie 2020-26 inzake inzet corona gelden.
Eerder is gemeld dat de inkomsten die wij ontvangen als compensatie voor Corona worden verwerkt op een stelpost. De extra uitgaven en inkomstendervingen die in de bestuursrapportage verantwoord zijn, worden in mindering gebracht op de stelpost.

Ontvangen compensatiepakket van het Rijk
Tot nu toe zijn er in 2020 en 2021 vijf steunpakketten van het Rijk ontvangen. Hieronder staat een overzicht van de van het Rijk ontvangen corona compensatie middelen.

(bedragen x € 1.000)

Compensatie pakketten

2020-2022

Eerste steunpakket

595

Tweede steunpakket

1.191

Derde steunpakket

580

Vierde steunpakket

586

Vijfde steunpakket (septembercirculaire 2021)

566

Vijfde steunpakket (middelen uit meicirc. alsnog bij steunpakket gevoegd)

34

Totaal steunpakket 1 t/m 5

3.552

Van het vijfde steunpakket was een deel al in de meicirculaire verwerkt, vooruitlopend op de definitieve beschikbaarstelling van het pakket in de septembercirculaire. Daarnaast zijn de middelen voor Heroriëntatie Zelfstandigen en Jeugd aan Zet uit de meicirculaire achteraf alsnog door het Rijk onder het vijfde steunpakket geschaard. Deze bedragen zijn bij de meicirculaire direct toegevoegd aan de uitgavenbudgetten in de begroting (en dus niet op de stelpost corona gezet). Aanvullend op deze bedragen is in de septembercirculaire € 566.000 in het vijfde steunpakket opgenomen. Dit bedrag staat in de raadsinformatiebrief over de septembercirculaire.

Besteding middelen coronamaatregelen
In 2020 is bij de tweede bestuursrapportage voor een bedrag van € 823.000 aan uitgaven ten laste van de stelpost gebracht. Bij de eerste bestuursrapportage 2021 zijn extra uitgaven voor een bedrag van € 94.000 verantwoord die ook in mindering zijn gebracht op de corona compensatie middelen.

Overige extra uitgaven zoals verwerkt in deze bestuursrapportage 2021:
Voorafgaand aan de tweede bestuursrapportage heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de aanvragen die bij thema’s liggen voor wat betreft uitgaven ten laste van de compensatiemiddelen. Dit heeft, na toepassing van het Afwegingskader, geresulteerd in een bedrag van € 414.000. Een overzicht van de aanvragen wordt hieronder weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Overige extra kosten 2e bestuursrapportage 2021

Bedrag

Beleidsterrein

Subsidieregeling Coronasteun Cultuur UH 2021/2022 (programma 9). Met deze subsidieregeling wordt beoogd nieuwe cultuuractiviteiten te realiseren

180

Lokale culturele voorziening

Jongeren activiteiten (programma 5) In 2021 zijn extra activiteiten georganiseerd met als doel elkaar fysiek te kunnen ontmoeten.

65

Jeugd en Perspectief

Compensatie ouderbijdragen gemeentelijke regelingen (programma 7). Het gaat hierbij om eigen bijdragen van ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuterregeling en sociaal medische indicatie voor hun kind

7

DU Voorschoolse opvang peuters

Buurtbemiddeling (programma 2). Betreft inzet van BOA’s om overlast in de wijk tegen te gaan.

15

Toezicht en handhaving

Extra kosten Verkiezingen (programma 1) extra lasten in verband met COVID-19 om de verkiezingen veilig te laten verlopen (additioneel ten opzichte van eerder gemeld bedrag bij 1e bestuursrapportage).

30

Extra kosten verkiezingen

TONK regeling (programma 5) De RDWI voert deze regeling uit en wordt ingezet ter compensatie van noodzakelijke kosten van zelfstandigen als gevolg van Covid-19

100

Bijzondere bijstand

Afwegingskader fin. tegemoetkoming Corona (kwijtschelding huur en inkomstenderving) (programma ‘s 3,4 en 7) Betreft aanvragen voor inkomstenderving en kwijtschelding huur van drie maatschappelijke organisatie als compensatie van geleden schade conform het afwegingskader.

17

Lokale culturele voorziening

Totaal overige extra kosten verwerkt in 2e bestuursrapportage

414

Een bijzondere uitgavenpost is de inhuur voor tijdelijke vervanging op aantal cruciale posities als gevolg van ziekteverzuim door corona in de organisatie. Vanwege de pandemie en de ernst van de situatie beschouwen wij dit verzuim niet als reguliere ziektevervanging, maar als coronagerelateerde kosten. Daarnaast worden voor Toezicht en Handhaving ook uitgaven gedaan voor de inhuur van bijvoorbeeld (extra) BOA’s, en het college wil in dit bijzondere geval geen onderscheid maken tussen inhuur voor de eigen organisatie en de inhuur ten behoeve van de zichtbare taken van de samenleving.
Het exact bepalen van de hoogte van deze post is op dit moment lastig vanwege de nog lopende inhuur voor ziektevervanging. Het college gaat er van uit dat er bij de jaarrekening wel een accuraat beeld is van deze kosten en zal u dan een opgave doen van deze kosten.

Bij de 2e bestuursrapportage 2020 werd uitgegaan van een inkomstenderving van de toeristenbelasting van € 250.000 door de coronamaatregelen. Hiervoor is voor hetzelfde bedrag compensatie ontvangen binnen het gemeentefonds en deze is volledig inzet voor deze inkomstenderving. Nu blijkt dat de daadwerkelijke opbrengst van de toeristenbelasting over 2020 "maar" € 76.000 lager is dan was begroot, vloeit € 174.000 bij deze bestuursrapportage terug naar de stelpost corona. Dit bedrag hoeft overigens niet aan het Rijk te worden terugbetaald. Gesaldeerd met de overige extra uitgavenpost van € 414.000 betekent dit dat € 240.000 in mindering wordt gebracht op de corona compensatie middelen.
Hiermee is de stand van de stelpost corona na de 2e bestuursrapportage als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Overzicht ontwikkeling stelpost Corona

Nieuwe raming

Ontvangen inkomsten van het Rijk pakket 1 tot en met 5

3.552

af: effecten 2e bestuursrapportage 2020

823

af: effecten 1e bestuursrapportage 2021

94

af: effecten 2e bestuursrapportage 2021

240

af: gelabelde posten meicirculaire (later onder 5e steunpakket gebracht)

34

Nog beschikbaar voor eventuele claims

2.361

Er resteert nog een aanzienlijk bedrag voor bestrijding van de corona-effecten. Dit blijft gereserveerd op de stelpost. Met onze maatschappelijke partners vindt voortdurend monitoring plaats welke maatschappelijke effecten corona nog heeft in onze gemeenschap, en waar nodig (binnen de verantwoordelijkheid van het college) deze middelen gebruikt kunnen worden. De raad wordt hierover geïnformeerd.

Aan het ministerie van BZK is opgave gedaan over de werkelijke inkomstenderving op o.a. marktgelden, leges burgerzaken en evenementenleges in 2020. Uit deze opgave volgt een extra compensatie van naar verwachting € 73.000.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10