Verwachte afwijkingen

11. Openbare Ruimte en Milieu

Beleidsmatige afwijkingen

Openbaar groen
Dit jaar is er minder overlast geweest van de Eikenprocessierups, wat resulteert in een lagere plaagdruk door minder en kleinere rupsnesten. Hierdoor zijn er minder nesten om te bestrijden. Daarom zijn de kosten van bestrijding lager dan begroot.

Valwind

Op 18 juni 2021 is tijdens zware weersomstandigheden een valwind ontstaan in onze gemeente. De windbelasting op de aanwezige bomen binnen het getroffen gebied was extreem hoog. In nog geen minuut zijn in het gebied duizenden bomen en struiken verloren gegaan en is er veel schade aan huizen aangericht. Vanzelfsprekend heeft het ook op inwoners veel impact (gehad). Ook het leefgebied van veel dieren en cultuurhistorie ging in nog geen 30 seconden verloren. Grootschalige en gecoördineerde inzet van circa 30 ploegen uit de regio was noodzakelijk. De schade is dan ook groot. De gemeentelijke schade bestaat vooral uit verloren gegane bomen: er zijn zo'n 800 laan- en straatbomen en ook nog 350 bomen in bospercelen. Direct is gestart met de opruimwerkzaamheden en directe herstelwerkzaamheden. De kosten hiervan bedroegen ongeveer € 0,9 miljoen. Dit heeft betrekking op de volgende producten: bomen (€ 510.000), wegen (€ 79.000) en groenafval (€ 28.000) en op een aantal andere producten (€ 18.000). Deze kosten leiden tot een direct nadeel welke tot uitdrukking komt in het begrotings-/rekeningresultaat. Daarnaast is € 0,3 miljoen besteed door medewerkers in dienst van de gemeente, welke niet meer kunnen worden besteed aan de reguliere taken.
De totale schade wordt ingeschat op € 13,3 miljoen, waarvan € 7,3 miljoen wordt gedekt uit verzekeringen (particulieren). De totale ongedekte schade is daarmee € 6,0 miljoen. De omvang en intensiteit van het herstel is daarmee te groot voor de gemeente alleen. In een gezamenlijke brief vanuit de provincie Utrecht en onze gemeente, is deze boodschap aan het kabinet overgebracht. Samen met andere organisaties die schade hebben geleden, is overleg met het Rijk en de provincie Utrecht voor het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van de opruim- en herstelwerkzaamheden. De uitkomsten daarvan zijn (medio september) nog niet duidelijk.

In 2021 is het direct noodzakelijke herstel uitgevoerd. Te verwachten is dat grootschalig herstel in 2022 wordt opgestart. Dit heeft ook financiële consequenties. Hoe groot deze zijn, wat de bijdrage vanuit andere overheden is en hoe dit herstel wordt vormgegeven, wordt via een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Begraafplaatsen

-133

-50

91

N

I

Duurzaamheid

2.150

2.156

6

N

I

Gladheidsbestrijding

183

180

3

V

I

Wegen

4.124

4.007

117

V

I

Openbaar groen

2.612

3.093

481

N

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Begraafplaatsen € 91.000 N (I)
Langdurige ziekte en opgelopen achterstanden leidt er toe dat extra capaciteit nodig is om de bedrijfsvoering en afwikkeling van begrafenissen goed te organiseren. De inhuur van deze benodigde capaciteit wordt geraamd op € 163.000 en hiervoor wordt een verhoging van het uitgavenbudget voorgesteld. Op basis van een geactualiseerde prognose van de inkomsten uit begraven is het voorstel om het inkomstenbudget te verhogen met € 80.000. Per saldo is de financiële bijstelling € 83.000. Daarnaast zijn er diverse overige kleine afwijkingen met een saldo van € 8.000 nadelig.

Duurzaamheid € 6.000 N (I)
Diverse kleine verschillen € 6.000

Gladheidsbestrijding € 3.000 V (I)
Diverse kleine verschillen € 3.000

Wegen € 117.000 V (I)
Door vertraging van de aanbesteding van openbare verlichting wordt de versnelde afschrijving openbare verlichting van € 170.000 doorgeschoven naar 2022. Dit is een incidenteel voordeel op het budget dit jaar. Hier tegenover staat eveneens de onttrekking aan de algemene reserve voor dit bedrag. Actualisatie van de nota Activeren, waarderen en afschrijven leidt tot een eenmalig voordeel van € 55.000 op het product. De Valwind geeft extra uitgaven aan op het budget Asfalt van € 79.000 nadelig. In diverse woonkernen is dit jaar achterstallig onderhoud uitgevoerd veroorzaakt door wortelopdruk. Dit noodzakelijke onderhoud leidt tot bijstelling van het budget Klinkers met € 40.000 nadelig. Diverse kleine voordelige verschillen van € 11.000. Per saldo is de bijstelling van het budget een verlaging met € 117.000.

Openbaar Groen € 481.000 N (I)
De toelichting bij Valwind beschrijft de extra uitgaven op het budget Bomen met een raming van € 510.000 nadelig. Daarnaast is er dit jaar minder overlast door de eikenprocessierups dan in voorgaande jaren. Vanwege deze lagere plaagdruk kan het budget incidenteel met € 27.000 verlaagd worden. Dit is een voordeel. Overige kleine budgetaanpassingen zijn er voor een voordelig saldo van € 2.000. De totale bijstelling van het budget komt uit op een verhoging van € 481.000 nadelig.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10