Verwachte afwijkingen

01. Bestuurlijke Zaken

Beleidsmatige afwijkingen

In de nota Reserves en Voorzieningen is aangegeven dat jaarlijks op 1 januari aangesloten wordt op de voorziening wethouderspensioenen aan de hand van de berekening van RAET (de uitvoeringsinstantie die voor onze gemeente de actuariële waardeberekeningen voor de pensioenen en de berekeningen voor de uitkeringen van bestuurders verzorgt). De rente op de kapitaalmarkt fluctueert in de afgelopen maanden waardoor bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage het bedrag niet realistisch te berekenen is tot en met 31 december. De definitieve storting wordt bijgesteld zodra de rekenrente officieel gepubliceerd wordt door Binnenlandse Zaken, wat jaarlijks in december plaatsvindt. De wettelijk verplichte mutatie aangaande de rente volgt bij de jaarrekening 2021.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Raad

992

993

1

N

S

Publieke dienstverlening

237

237

0

N/V

I

College

1.340

1.312

28

V

I

I=Incidenteel, S=Structureel


Raad € 1.000 N (I)
-Diverse kleine verschillen € 1.000 N (S)

Publieke dienstverlening € 0 N/V (I)
-Verkiezingen € 30.000 N (I)
Extra lasten in verband met COVID-19 om de verkiezingen veilig te laten verlopen. In totaal is hiermee in 2021 voor € 109.000 (waarvan € 79.000 gemeld in de eerste bestuursrapportage) een beroep gedaan op het Coronasteunpakket. De totale lasten voor verkiezingen blijven hiermee binnen het Coronasteunpakket (€ 152.000) welke hiervoor in de september- en december circulaire van het Rijk zijn ontvangen. Dit is een budgetneutrale afwijking. Zie hiervoor de paragraaf budgetneutrale afwijkingen.


Naturalisatie € 30.000 V (I)
-Naturalisatie € 70.000 V (I)
Vanwege het verstrijken van de periode van 5 jaar na de piek aan asielaanvragen in 2015-2016 zijn er extra naturalisaties. Dit levert extra inkomsten op.

-Naturalisatie € 40.000 N (I)
Vanwege het verstrijken van de periode van 5 jaar na de piek aan asielaanvragen in 2015-2016 zijn er extra naturalisaties. Dit zorgt naast de genoemde extra inkomsten ook voor extra lasten i.v.m. afdrachten aan het Rijk.

College € 28.000 V (I)
-Representatie en kabinetszaken € 25.000 V (I)
In 2021 zijn er minder ontvangsten geweest in verband met COVID-19. Als gevolg hiervan kan er éénmalig € 25.000 representatiekosten /dranken en voedingsmiddelen worden afgeraamd.

-Diverse kleine verschillen € 3.000 V (I)

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10