Home

Algemeen

In de tweede bestuursrapportage rapporteert het college de stand van zaken tot en met september 2021 en kijkt vooruit naar het einde van het jaar. De rapportage biedt inzicht in de actuele financiële situatie en levert een bijdrage aan een goede monitoring. Waar het beleid en de financiën worden uitgevoerd volgens planning, wordt er geen melding opgenomen in de afwijkingenrapportage. In de eerste bestuursrapportage zijn een aantal beleidsmatige afwijkingen opgenomen welke in de tweede bestuursrapportage niet opnieuw zijn opgeschreven.

De tweede bestuursrapportage leidt tot aanpassingen van de begroting, waardoor ook een nieuw te verwachten financieel resultaat ontstaat. Dit financieel perspectief kan nog veranderen door de decembercirculaire van het gemeentefonds en overige ontwikkelingen waarvoor aan de raad een begrotingswijziging wordt voorgelegd.

Valwind
Op 18 juni werden Leersum, Valkenheide en een deel van Maarsbergen overvallen door een verwoestende valwind. Er is direct gestart met het opruimen en schadeherstel in de directe leefomgeving maar de schade toegebracht in minder dan een minuut is zo omvangrijk dat er ook in de komende jaren nog veel moet worden gedaan. We leven mee met alle betrokkenen en ondersteunen als gemeente waar dat mogelijk is. De omvang en intensiteit van het herstel is te groot voor de gemeente alleen. In een gezamenlijke brief vanuit de provincie Utrecht en onze gemeente, is deze boodschap aan het kabinet overgebracht.

De impact van Covid-19
Na anderhalf jaar Covid-19 zien we een versoepeling van de regels voor de samenleving. Voor de gemeente betekent die niet dat de inzet voor ondersteuning, organiseren en regisseren al voorbij is. In de septembercirculaire stelt het Rijk een nieuw steunpakket beschikbaar. Voor onze inwoners, ondernemers, verenigingen en de organisatie is Covid-19 nog steeds een pandemie om rekening mee te houden. In de update corona en de paragraaf corona wordt ingegaan op de activiteiten die betrekking hebben op Covid-19, de aanvragen en het afwegingskader en de uitgaven die vanuit de steunpakketten worden gedaan. We blijven met onze inwoners, ondernemers en medewerkers steeds in gesprek om te ondersteunen waar mogelijk en onze betrokkenheid te tonen.
De organisatie heeft nog een inhaalslag te maken waar het gaat om nieuwe ontwikkelingen. De transformatie en innovatie staan nog steeds onder druk, waarbij de gemeente ook afhankelijk is van ketenpartners. Waar de gemeente steeds de dienstverlening voorop heeft gesteld, moeten we oppassen dat de rek er bij de organisatie niet helemaal uitgaat door de hoge werkdruk, ontwikkelingen die zijn blijven liggen op de bedrijfsvoering en of zijn vertraagd binnen het sociaal domein. We blijven ervoor waken dat er op de langere termijn moeilijk te herstellen effecten ontstaan, ook al is dat voor nu nog niet voor iedereen zichtbaar.

Financiële compensatie
Het Rijk heeft aangegeven een reële compensatie te willen bieden voor de financiële effecten van Covid-19. In de septembercirculaire is een nieuw steunpakket beschikbaar gesteld. De middelen die we op basis van deze circulaire ontvangen, zetten we, net als de eerder voor dit doel ontvangen middelen, apart (labeling). Daardoor hebben ze geen effect op het saldo van de begroting. De middelen hebben een eenmalig karakter en zijn vrij besteedbaar.

Wat staat er in deze bestuursrapportage?
De volgende onderdelen worden in de rapportage uitgewerkt:

  1. Financiële effecten uit de mei- en septembercirculaire

Uit de meicirculaire en de septembercirculaire vloeien financiële effecten voort die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen. De raad is via raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de effecten van de circulaires. Het structurele effect van de meicirculaire is opgenomen in de begroting 2022-2025, in deze bestuursrapportage wordt alleen 2021 verwerkt. Waar het de septembercirculaire betreft gaat het wel om een structurele wijziging.

  1. Investeringskredieten 2021

Aanvullend zijn de afwijkingen op investeringskredieten 2021 in deze bestuursrapportage opgenomen.
Dit in verband met de structurele effecten van de kapitaallasten op de begroting en ter toetsing van de haalbaarheid van het voorgenomen investeringsplan.

     C.      Budgetneutrale afwijkingen/wijzigingen
Dit zijn wijzigingen zonder effect op het begrotingssaldo, zoals de verschuiving van budgetten tussen programma’s. Met het vaststellen van deze rapportage autoriseert u tevens deze begrotingswijzigingen. Daarnaast zijn er mutaties die worden verrekend met een reserve, waarover u op een eerder moment al besloten heeft, verwerkt in deze rapportage. Ook deze zijn budgetneutraal.

       D.     Overige ontwikkelingen/ Beleidsmatige- en financiële afwijkingen:
Wij informeren u over de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting.  
Daarnaast betreft het de financiële afwijkingen op de doelstellingen en de inzet van budgetten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021. Door het vaststellen van deze bestuursrapportage en het autoriseren van de begrotingswijziging wordt de begroting bijgesteld. Bij de financiële afwijkingen beperken we ons in principe tot de verschillen groter dan € 25.000.

     F.    De afwijking op de realisatie van de ombuigingen/taakstellingen voor het jaar 2021
Wij informeren u over de voortgang van de ombuigingen/taakstellingen.

     G.    Verwachte uitgaven en toekomstige claims in het kader van Covid-19
Over de te verwachten uitgaven en toekomstige claims in het kader van Covid-19 die zijn ontstaan in 2021 wordt middels een separate raadsinformatiebrief gerapporteerd. De financiële effecten op de begroting zijn wel opgenomen in deze 2e bestuursrapportage.

Financiële afwijkingen

De financiële gevolgen van de hierboven benoemde onderdelen zijn in onderstaande tabel per programma samengevat. Deze leiden in 2021 en voor het meerjarige begrotingsresultaat op grond van de financiële verordening tot een begrotingswijziging.

(bedragen x € 1.000)

Prg.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

01

Bestuurlijke zaken

-27

V

-4

V

-4

V

-4

V

-4

V

02

Veiligheid en handhaving

15

N

N

N

N

N

03

Dienstverlening

-60

V

N

N

N

N

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

-11

V

N

N

N

N

05

Transformatie in het sociale domein

-17

V

-46

V

-42

V

-40

V

-40

V

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

25

N

21

N

21

N

21

N

21

N

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

152

N

44

N

61

N

63

N

58

N

08

Economie, Receatie en Toerisme

-85

V

85

N

N

N

N

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

341

N

-49

V

-4

V

-5

V

N

10

Verkeer en vervoer

-9

V

-54

V

-10

V

2

N

N

11

Openbare Ruimte en Milieu

459

N

54

N

-51

V

-10

V

-13

V

12

Middelen en ondersteuning

-147

V

-527

V

-361

V

-189

V

-189

V

Alg. dekkingsmiddelen

-3.828

V

-2.413

V

-1.762

V

-1.724

V

-1.836

V

Overhead

760

N

429

N

333

N

133

N

190

N

Reserves

-360

V

-170

V

N

N

N

Totaal

-2.794

V

-2.630

V

-1.818

V

-1.752

V

-1.813

V


Saldo 2e bestuursrapportage 2021

Het saldo is te analyseren in 2 componenten: afwijkingen reguliere bedrijfsvoering en afwijkingen als gevolg van invloeden van buitenaf. De laatste component heeft binnen de 2e bestuursrapportage de grootste invloed. Het zijn onderwerpen zoals de Algemene uitkering van het gemeentefonds, corona en de zorgkosten waarop de gemeente lopende het jaar weinig tot geen invloed kan uitoefenen maar waarvan de bedragen behoorlijk fluctueren. Dit leidt weer tot grote bewegingen in het saldo van de begroting.

Algemene uitkering:
De meicirculaire en de septembercirculaire zijn in deze rapportage netto verwerkt voor € 2,9 miljoen aan baten. Daarnaast ontvangt de gemeente van het Rijk nog de corona-steunpakketten (via de circulaires) van € 1 miljoen. Dit bedrag is budgetneutraal opgenomen als stelpost in de rapportage in afwachting van de bestedingen volgens de kaderstelling. De lasten zijn inzichtelijk gemaakt binnen de programma's.
Valwind:
De financiële gevolgen van de valwind zijn zo goed mogelijk in beeld gebracht en het effect op de begroting 2021 is voor nu geraamd op een bedrag van € 0,6 miljoen aan opruimkosten.

Actualisatie bijdrage RDWI:
Naar aanleiding van het verschijnen van de concept Najaarsnota 2021 van de RDWI worden de betreffende budgetten bijgesteld met als resultaat een voordeel van € 0,2 miljoen.

Dividenduitkering BIGA 2019 en 2020:
De Biga heeft besloten om een bijdrage te leveren aan de financiële opgave van gemeenten door over 2019 en 2020 dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Dit levert een voordeel op van € 0,1 miljoen.

Onroerendezaakbelasting:

Onroerendezaakbelasting woningen en niet-woningen is € 0,3 miljoen voordelig aan baten.
Als gevolg van een gunstigere waardeontwikkeling dan waarmee in de begroting 2021 rekening was gehouden, ontstaat een voordeel op de OZB-opbrengsten. Daarnaast is de OZB-opbrengst over voorgaande jaren toegenomen door de doorwerking van de waardeontwikkeling  uit voorgaande jaren, meer op te leggen OZB eigenaren niet-woningen en een voordeel op bezwaar OZB niet-woningen.

Actualisatie nota waarderen en afschrijven:
De actualisatie van de nota Activeren, waarderen en afschrijven levert in deze rapportage een nadeel op van € 0,1 miljoen. Dit  komt voornamelijk door van het aanpassen van de afschrijvingstermijnen voor de toplagen van de kunstgrasvelden.

Uiteindelijk resulteert deze 2e bestuursrapportage 2020 in een verwacht voordelig saldo van € 2,8 miljoen voor 2021.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10