Investeringen

Effect van lopende investeringen begroting 2021

In het derde kwartaal van 2021 is een actualisatie gemaakt van de lopende investeringskredieten. Hieronder wordt aangegeven welke onderdelen hierin zijn meegenomen.

  1. De planning van de lopende investeringen 2021 is beoordeeld en waar nodig aangepast;
  2. Het effect van het wijzigen van de afschrijvingstermijnen van een aantal investeringen conform de nieuwe nota Activeren, Waarderen en Afschrijven;
  3. Afwijkingen op investeringsbedragen. De toelichtingen op deze afwijkingen zijn hieronder onder kopjes vervallen investeringen, aanpassing investeringsbedragen en budgetneutrale aanpassingen te vinden;
  4. Voorstellen voor nieuwe noodzakelijke investeringen. Zie hieronder onderdeel nieuwe investeringen.

Bovenstaande actualisatie van de investeringskredieten heeft effect op de kapitaallasten. Deze financiële effecten zijn in onderstaande tabel weergegeven.

(bedragen zijn in €)

 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Actualisatie nota Activeren, Waarderen en Afschrijven (aanpassing afschrijftermijnen)

-126.525

Actualisatie planning lopende investeringen en diverse kleine verschillen

-3.869

176.779

50.180

4.024

Vervallen investeringen

29.633

32.189

32.189

Nieuwe investeringen

-1.867

-1.867

-1.867

Aanpassing investeringen

7.336

-4.021

-4.021

Totaal

-130.394

211.882

76.482

30.326

Alle bedragen zijn in euro's
+ = voordeel / - = nadeel

Toelichting op de financiële effecten

Actualisatie kredieten
De actualisatie van de planning van de investeringskredieten in het derde kwartaal van 2021 heeft vanaf 2022 en verder een voordelig financieel effect. Het nadelig effect in 2021 heeft betrekking op diverse kleine verschillen.

Actualisatie Nota waarderen en afschrijven
In de nieuwe nota waarderen en afschrijven zijn een aantal afschrijftermijnen aangepast. Deze aanpassing resulteert in een nadeel in 2021 vanwege het versneld afschrijven van met name investeringen in toplaag kunstgrasvelden (van 15 jaar naar 12 jaar). Het meerjarig financieel effect is verwerkt in de begroting 2022 en laat voor de jaren 2022 - 2025 beperkte voordelige resultaten zien.

Vervallen investeringen

Groot onderhoud Daltonschool Nicolaas €137.980
Voor groot onderhoud is in het verleden €112.020 besteed. De resterende € 137.980  zullen niet worden besteed nu de gemeente in het IHP heeft vastgesteld dat voor deze school nieuwbouw komt.

Renovatie School en gymzaal De Dolfijn €862.390
Het renovatiebudget van in totaal €862.390 voor de Dolfijn is geschrapt nu de gemeente in het IHP heeft vastgesteld dat voor deze school nieuwbouw komt.

Smartphones €85.000
Binnen het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) is een bedrag gereserveerd voor de aankoop van smartphones voor onze medewerkers. Daarnaast hebben we ook, bij de financiering van het project Goed Verbonden – pijler digitaal werken, binnen de exploitatie een bedrag gereserveerd voor de smartphones. De huidige smartphones zijn aan vervanging toe. Met de positieve ervaring die we hebben met de laptops voor onze medewerkers via de RID willen we voor de vervanging van de huidige smartphones dezelfde constructie kiezen waardoor de aankoop, het beheer en de beveiliging vanuit de RID wordt geregeld. De aankoop valt onder het hardware mantelcontract van de RID. Daarmee hebben we de garantie dat we smartphones gebruiken die up-to-date zijn en tijdig worden vervangen. Voor het gebruik van de smartphones betalen we jaarlijks een bedrag. Dit betekent dat we de jaarlijkse kosten voor het gebruik van de smartphones (rente en afschrijving) willen verwerken in de exploitatie en gelijktijdig het investeringsbudget gebruikt en afgesloten. 

Vervangen sporttechnische laag voetbal €92.000
Is reeds in een ander jaar uitgevoerd.

Vervangen auto’s €146.000
Deze auto’s worden niet meer vervangen, maar zijn omgezet in leasen van elektrische auto’s. Dit is tekstueel en financieel opgenomen in de begroting 2022. Deze kredieten komen hiermee te vervallen.

Vervanging oplegger schamelwagen €13.000
Deze vervanging is niet meer noodzakelijk.

Nieuwe investeringen

Installatie Buurtsteeg 11 Harmonie/KMD €10.000
In verband met bruikbaarheid (en dus verhuurbaarheid) is in verband met o.a. corona ventilatie geplaatst. In het pand Buurtsteeg 11. Bedrag van ventilatie moet opgevoerd worden als investering bij de 2e Berap.

Dassen werende voorziening SVMM €30.000
De jaarlijkse kosten voor onderhoud en het ongemak dat de vereniging ervaart door de dassenschade, zijn hoger dan de investeringskosten in dassen werende voorzieningen. Voor de bestuursrapportage stellen wij voor om een investering van 30.000 euro beschikbaar te stellen voor een dassen werende voorziening bij SVMM en af te schrijven in 25 jaar (gelijk aan hekwerken). Dekking hiervoor wordt gevonden door het niet uitvoeren van de in het MIP opgenomen vervanging van de sporttechnische laag voetbal 2021 (deze is reeds in een ander jaar uitgevoerd). Per saldo zorgt dit ervoor dat het totaal aan investeringen in sport niet hoger uitkomt dan reeds beschikbaar gesteld.

Aanpassing investeringsbedragen

Verhoging investering aanpassing school Jagerspad 7 €39.500
De school de Vuurvogel aan het Jagerspad 7 te Driebergen moest voor de huisvesting van extra onderwijs worden aangepast. Totale kosten van e.e.a. € 39.500:
Noodverlichting   €  7.500
Verbouw      € 30.000
Marmoleum       € 2.000

Verlaging investeringen ledverlichting sport €160.000
De investeringen in ledverlichting zullen worden gedaan door de sport (verenigingen/stichtingen), omdat zij gebruik kunnen maken van de rijksregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA). Hierdoor ontvangt de sport een bijdrage voor de vervanging van de veldverlichting in plaats van andersom. Per saldo wordt hierdoor de investering voor zowel de gemeente als de sport lager. De eigen bijdragen van de verenigingen zijn daardoor in de begroting komen te vervallen en verrekend met het investeringsbudget. Op basis van een raming is het investeringsbudget met 160.000 euro naar beneden bijgesteld.

Verhogen lasten investering herinrichting Amersfoortseweg Doorn €8.000
Verhogen baten investering herinrichting Amersfoortseweg Doorn €45.645
Voor het project Amersfoortseweg zijn extra maatregelen uitgevoerd aan verbeteren en veiligheid van het fietspad. Daardoor heeft de Provincie het subsidiebedrag verhoogd.

Verhogen lasten investering opwaarderen fietspaden Traaij €45.000
Het project Amersfoortseweg is afgerond met een restant op het krediet. Dit restant kan worden ingezet voor het grotendeels dekken van de extra kosten van het project fietspaden Traaij.

Budgetneutrale aanpassingen

Verlaging investeringen Engelsewerk €76.977
Verhoging investeringen wateroverlast Amerongen €76.977
Het project Engelse werk is afgerond met een restanten op een drietal kredieten. Deze gelden kunnen worden ingezet voor dekking van de kosten van deelgebied 4 van het project Wateroverlast Amerongen. Deze wijziging is budgetneutraal.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10