Bijlagen

Overzicht van baten en lasten

Bij het opstellen van de begroting 2021-2024 hebben wij u een overzicht aangeboden met daarin een totaaloverzicht van de baten en lasten per programma inclusief de mutaties in de reserves.

Onderstaand overzicht laat zien hoe de begroting 2021 is aangepast als gevolg van reeds genomen besluiten in 2021 en de financiële mutaties die zijn opgenomen in deze bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000)

Code

Omschrijving

Begroting 2021 Primitief

Begrotings-wijz. t/m sept

Financiele afwijkingen 2e Berap

Begroting 2021 na wijzigingen

Lasten

102.644

4.139

2.660

109.444

PG01

Bestuurlijke zaken

2.556

68

43

2.666

PG02

Veiligheid en handhaving

4.261

19

50

4.330

PG03

Dienstverlening

4.323

198

35

4.556

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

3.622

53

151

3.826

PG05

Transformatie in het sociale domein

48.117

2.436

-153

50.400

PG06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

2.847

217

25

3.089

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

4.977

324

278

5.579

PG08

Economie, Receatie en Toerisme

829

-85

744

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

5.007

226

1.180

6.413

PG10

Verkeer en vervoer

1.048

-9

1.038

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

20.681

1.102

754

22.537

PG12

Middelen en ondersteuning

4.376

-503

392

4.266

Baten

-33.415

-2.331

-2.026

-37.772

PG01

Bestuurlijke zaken

-54

-70

-124

PG02

Veiligheid en handhaving

-38

-75

-35

-148

PG03

Dienstverlening

-2.179

9

-95

-2.265

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

-44

62

-162

-144

PG05

Transformatie in het sociale domein

-11.238

-811

136

-11.913

PG06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

-61

14

-47

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-575

-224

-126

-925

PG08

Economie, Receatie en Toerisme

-209

-209

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

-823

-59

-839

-1.722

PG10

Verkeer en vervoer

-18

-18

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

-16.016

-359

-296

-16.671

PG12

Middelen en ondersteuning

-2.159

-886

-539

-3.584

Resultaat

69.229

1.809

634

71.672

(bedragen x € 1.000)

Code

Omschrijving

Begroting 2021 Primitief

Begrotings-wijz. t/m sept

Financiële afwijkingen 2e Berap

Begroting 2021 na wijzigingen

Lasten

15.592

1.074

231

16.897

Alg. dekkingsmiddelen

452

581

-529

504

Overhead

15.016

493

760

16.269

Onvoorzien

124

124

Baten

-85.722

-616

-3.299

-89.637

Alg. dekkingsmiddelen

-85.360

-383

-3.299

-89.042

Overhead

-363

-233

-595

Resultaat

-70.130

458

-3.068

-72.740

Code

Omschrijving

Begroting 2021 Primitief

Begrotings-wijz. t/m sept

Financiele afwijkingen 2e Berap

Begroting 2021 na wijzigingen

Totale Saldo lasten en baten

901

-2.266

2.434

1.068

01

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

02

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

03

Dienstverlening

0

0

0

0

04

Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur

102

33

-65

70

05

Transformatie in het sociaal domein

0

0

0

0

06

Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers

0

0

0

0

07

Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

0

0

0

0

08

Economische zaken, recreatie en toerisme

0

32

0

32

09

Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur

0

0

0

0

10

Verkeer en vervoer

0

0

0

0

11

Openbare Ruimte en milieu

0

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

-641

1.251

425

1.035

Totaal Mutaties Reserves

-539

1.315

360

1.136

Resultaat

362

-951

2.794

2.204

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10