Verwachte afwijkingen

04. Ruimte, Cultuurhistorie, Monumenten en Natuur

Beleidsmatige afwijkingen

Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. Dit brengt verdere onzekerheden en stijging van de kosten met zich mee die zich nog niet in alle opzichten concreet laten vertalen. We verwachten voor dit jaar binnen de bandbreedte van de begroting uit te komen. Eventueel overtollige middelen worden conform geldende afspraak aan de reserve toegevoegd en blijven beschikbaar voor volgend jaar.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Leefomgeving

2.836

2.886

50

N

I

Maatschappelijk vastgoed

91

126

35

N

I

Musea

34

37

3

N

I

Wonen en recreatie

363

263

100

V

1

* I=Incidenteel, S=Structureel

Reserve Allemanswaard

35

N

I

Reserve Woonkwaliteit

100

V

I

* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en/of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening/reserve. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.

Leefomgeving
Kerken (gebouwen-) visie
Voor de ontwikkeling van een integrale kerkenvisie hebben we een aanvraag voor subsidie ingediend. Deze is toegekend en we ontvangen eenmalig € 50.000 om een strategische visie op te stellen over de toekomst van kerkgebouwen op gemeentelijk niveau, waarin aandacht is voor leegstand, instandhouding en herbestemming.
Dit is een vanuit de  meicirculaire gelabelde post, zie budgetneutrale afwijkingen voor toelichting.


Maatschappelijk vastgoed
Allemanswaard
De reserve Allemanswaard is in het leven geroepen voor de ontwikkeling van het gebied. Dit voor kosten van onder andere de inzet van de projectleider. Omdat het project door allerlei omstandigheden langer duurt dan verwacht, zijn deze kosten niet begroot in de huidige begroting. Deze lasten dienen gedekt te worden uit de reserve derhalve dienen de benodigde financiële middelen overgeheveld worden uit de reserve naar de begroting. Totaal benodigde kosten € 35.000.


Wonen
Afkoopsom woonvisie Sterkenburgerlaan 63a-65
Op Wonen is een afkoopsom van € 100.000 binnen gekomen. Deze afkoopsom is voor het niet volledig voldoen aan de in de woonvisie gestelde segmentindeling bij het bestemmingsplan Sterkenburgerlaan 63a-65.
In het collegebesluit is sprake van een omissie bij de financiële paragraaf waardoor onduidelijkheid ontstond over de bestemming van dit bedrag. Het bedrag van € 100.000 dient gereserveerd te worden als ‘Reserve Woonkwaliteit’. Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de toevoeging van deze afkoopsom ad € 100.000 aan de Reserve Woonkwaliteit.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10