Verwachte afwijkingen

09. Sport, Inclusief sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

Sportaccommodaties
Per 1 januari 2019 is wetgeving omtrent omzetbelasting en sport gewijzigd. Eind 2020 heeft de belastingdienst duidelijkheid gegeven over de btw-positie van Laco, die voor onze gemeente sportaccommodatie exploiteert. De exploitatiebijdrage die Laco in rekening brengt bij de gemeente moet als een vergoeding voor dienstverlening worden beschouwd, waarover btw berekend moet worden en valt niet onder de verruiming btw vrijstelling sport. Dit heeft als gevolg dat een kostprijs dekkende huurprijs overeengekomen is tussen partijen. Dientengevolge verandert de hoogte van de huur en de exploitatievergoeding en dit is budgettair neutraal verwerkt.

Sportpark De Burgwal Amerongen
Op het sportpark De Burgwal is met de fusie tussen Hemur Enge en DVSA tot OSV Amerongen een nieuwe situatie ontstaan. Ingegeven door deze nieuwe situatie spreekt de gemeente met de gebruikers van het sportpark over indeling van het sportpark. Hierbij wordt het capaciteitsonderzoek betrokken.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Leefbaarheid cultuur

1.126

1.306

180

N

I

Sportaccommodaties

2.522

2.684

162

N

I

Maatschappelijk vastgoed

264

262

2

V

I

* I=Incidenteel, S=Structureel


Leefbaarheid cultuur € 180.000 N (I)
De gemeente heeft € 180.000 uitgetrokken voor coronasteun aan de cultuursector binnen de gemeente. Dit is budgettair neutraal verwerkt ten laste van de coronamiddelen.

Maatschappelijk vastgoed € 2.000 V (I)
Er is op basis van de geactualiseerde nota Activeren, waarderen en afschrijven een mutatie in de toegerekende  rente en afschrijvingen op De Binder opgenomen ter grootte van € 2.000 N (I). Deze afschrijving is nader toegelicht in het onderdeel 'Investeringen' verderop in deze bestuursrapportage.

Sportaccommodaties € 162.000 N (I)
Er is op basis van de geactualiseerde nota Activeren, waarderen en afschrijven een mutatie in de afschrijvingen op buitensportaccommodaties opgenomen ter grootte van € 162.000 N (I). Deze afschrijving is nader toegelicht in het onderdeel 'Investeringen' verderop in deze bestuursrapportage.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10