Verwachte afwijkingen

12. Middelen en ondersteuning

Beleidsmatige afwijkingen

Het product Anterieure Overeenkomsten (AOK’s) wordt dit jaar geëvalueerd om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en hoogte van de baten en lasten van de AOK’s. Doel hiervan is daarmee een realistischer begroting op te kunnen stellen.
Een eerste indruk is dat de bedragen in de begroting op een te hoog gemiddeld aantal afgesloten AOK’s is gebaseerd. Hierdoor is de baten- en lastenraming in de afgelopen jaren te hoog opgenomen in de begroting. Een andere indruk is dat relatief minder kosten van bepaalde activiteiten doorberekend kunnen worden aan een AOK, waardoor een groter deel van de kosten voor eigen rekening van de gemeente moet komen. Concreet betekent dit dat tegenover bepaalde lasten minder of geen baten meer komen te staan.
Vanuit de definitieve evaluatie volgt bij de komende jaarrekening een uiteenzetting van de structurele en incidentele financiële effecten. Dit kan leiden tot een (neerwaartse) bijstelling van de begroting.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Grondexploitaties

-423

172

595

N

I

Overige baten en lasten

968

237

731

V

I

Vastgoed

-51

-62

11

V

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Algemene reserve  

595

N

I

* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en/of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening/reserve. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.

Grondexploitaties € 595.000 N (I)
De afwijking is het gevolg van de vastgestelde meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) per 1 januari 2021 in de raadsvergadering van 8 juli 2021.  

Overige baten en lasten € 731.000 V (I)
-Klaar voor de toekomst € 734.000 V (I)
Bij het besluit over Klaar voor de Toekomst zijn de middelen begroot op een stelpost. Deze middelen worden nu verdeeld naar de juiste producten.

-Verzekeringen € 35.000 V (I)
De gestegen verzekeringspremies zijn verdeeld naar de juiste posten.

-
Kapitaallasten € 38.000 N (I)
Effect aanpassing planning lopende investeringen.

Vastgoed € 11.000 V (I)
-Diverse kleine verschillen € 11.000 V (I)

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10