Verwachte afwijkingen

06. Welzijn, Cultuurhuizenbeleid en Nieuwkomers

Beleidsmatige afwijkingen

Uitwerking Samen Leven, Samen Doen!
In de eerste bestuursrapportage 2021 meldde de gemeente al dat de uitwerking van “Samen Leven, Samen Doen!” minder voortvarend kon worden opgepakt dan eerder aangegeven. Ondanks de versoepelingen ten aanzien van COVID-19 verwacht de gemeente de opgelopen vertraging daarin dit jaar niet te kunnen inhalen.
Nieuwkomers
Er worden geen overschrijdingen verwacht. De gemeente start in het najaar een pilotprogramma ter bevordering van integratie van nieuwkomers en asielzoekers. Daarnaast wordt ingezet op de opdracht ‘flexibilisering van de asielketen’.
De Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) bereidt zich voor op de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering. De implementatiekosten die hiermee samengaan bekostigt de gemeente vanuit de huidige

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Alg. voorzieningen Gezondheidszorg

1.972

1.981

9

N

I/S

Leefbaarheid Welzijn

947

963

16

N

I/S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Alg. voorzieningen Gezondheidszorg € 9.000 N (I/S)
Meicirculaire gelabelde posten € 13.000 N (S)
Betreft: Rijksvaccinatieprogramma meningokokken €11.000 en informed consent € 2.000. Zie ook de paragraaf budgetneutrale afwijkingen.

Diverse kleine afwijkingen € 4.000 V(I)

Leefbaarheid Welzijn € 16.000 N (I/S)
Nieuwkomers € 16.000 N (S)
De mutaties in de meicirculaire op het gebied van nieuwkomers en inburgering zijn budgettair neutraal verwerkt, waarbij de lasten in dit programma zijn verwerkt. Zie de paragraaf Budgetneutrale afwijkingen voor de toelichting.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10