Verwachte afwijkingen

08. Economie, Recreatie en Toerisme

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Wonen en recreatie

418

333

85

V

I

* I=Incidenteel, S=Structureel  

Wonen en recreatie
Handhaving recreatieterreinen € 85.000 V (I)
In 2019 heeft de Raad besloten dat vanaf 2021 gedurende 6 jaar jaarlijks € 130.000 beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van de handhaving van recreatieterreinen. De raad heeft bij besluit van 9 november 2020, nr. 2020-264, besloten de uitvoering van de handhaving, zoals voorgesteld in de beleidsnota “Niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven”, niet te starten voor 1-1-2022. De coronacrisis lag aan de grondslag van dit besluit. Vanaf 2022 start de handhaving en dit wordt uitgevoerd overeenkomstig de beleidsnota “Niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven” en de bijbehorende uitvoeringsnota waarin de uitvoering van dit project staat beschreven.

Bovenstaande betekent dat er voor dit jaar geld is toegekend dat niet gebruikt gaat worden. Ons voorstel is om het budget een jaar op te schuiven. Voor 2021 staat er € 100.000 op de begroting, dit bedrag laten we, minus de gemaakte kosten door de sociale dorpsteams a € 15.000, vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. Door het verschuiven is het laatste jaar dat budget nodig is 2027 i.p.v. 2026. In de kadernota 2024 zal de jaarschijf 2027 worden opgehoogd met € 130.000 ten laste van het begrotingssaldo.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10