Verwachte afwijkingen

05. Transformatie in het sociaal domein

Beleidsmatige afwijkingen

Stand van zaken transformatie
In de eerste bestuursrapportage meldde de gemeente dat de realisatie van de transformatiedoelen van de gemeente onder druk stond. Ook nu nog ligt de focus op het monitoren van de maatschappelijke effecten van COVID-19 en herstel. Een boeggolf met extra vraag naar zorg en ondersteuning ziet de gemeente nog niet.
Door de versoepelingen is het langzaam aan weer mogelijk verder te werken aan de realisatie van de transformatiedoelen, maar nog niet in die mate als oorspronkelijk het plan was.

Werk en inkomen
De Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) voert naast hun reguliere begeleiding aan inwoners met een afstand tot arbeidsmarkt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit tot 1 oktober 2021. De Rijksoverheid compenseert gemeenten voor de lasten van de steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de ondernemers/ zelfstandig ondernemers, werknemers of werkzoekende ondernemers en inwoners door de coronacrisis hebben geholpen.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Alg. voorzieningen Werk en inkomen

1.473

1.566

93

N

I

Alg. Voorzieningen Wmo

1.490

1.510

20

N

I

Individuele voorzieningen werk en inkomen

6.037

5.800

237

V

I

Individuele voorzieningen Wmo

8.721

8.676

45

V

S

Individuele voorzieningen jeugdwet

16.126

16.227

101

N

I/S

Innovatie en Transformatie

980

1.030

50

N

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Alg. voorzieningen Werk en inkomen € 93.000 N (I)
Apparaatskosten BIGA € 101.000 (N) (I)
De apparaatskosten van de BIGA worden overgeheveld van de Individuele voorzieningen Werk en Inkomen waar de apparaatskosten van de gebundelde uitkering (BUIG) wordt verantwoord. Dit is een budgetneutrale wijziging.

Diverse kleine afwijkingen € 7.000 V (I)
Dit betreft enerzijds een neerwaartse bijstelling van € 73.000 vanuit de meicirculaire 2021 van de integratieuitkering Participatie. Daarnaast worden de uitvoeringsbudgetten van de Participatiewet naar boven bijgesteld op basis van  de concept Najaarsnota van de RDWI met € 66.000, waardoor de lasten per saldo een voordeel van € 7.000 laten zien.

A
lg. voorzieningen Wmo € 20.000 N (S)
Diverse kleine afwijkingen € 20.000 V (I)
Vanuit de meicirculaire 2021 is € 20.000 ontvangen voor de uitvoering van de gemeentelijke anti-discriminatievoorziening. De gemeente heeft dit belegd bij Art. 1 Midden Nederland, dat dit uitvoert voor alle gemeenten van de provincie Utrecht. De lasten zijn daarmee eveneens verhoogd.

Individuele voorzieningen werk en inkomen € 237.000 V (I)
Op basis van de concept najaarsnota van de Regionale Dienst Werk en Inkomen zijn de ramingen aangepast. De Buig-budgetten zijn verhoogd, maar dit heeft weer een negatief effect op de bijdrage uit de ontschotting. De budgetten voor Participatie en apparaatskosten zijn eveneens bijgesteld.

Daarnaast zijn de rijksbijdragen voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) € 101.000 N (I) en Heroriëntatie zelfstandigen € 24.000 N (I) budgettair neutraal verwerkt.

Individuele voorzieningen Wmo € 45.000 V (S)
Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz € 45.000 V (S)
Gelabelde post vanuit de septembercirculaire van de mobiliteitshulpmiddelen die vanaf 1 januari 2020 voor alle cliënten in een Wlz -instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo. Hiervoor zijn in de septembercirculaire 2019 middelen overgeheveld naar de Wlz. Daarbij zijn het ministerie van VWS en de VNG overeengekomen dat op basis van realisatiegegevens nacalculatie plaatsvindt. In de decembercirculaire 2020 is de nacalculatie over 2020 verwerkt. In deze circulaire is de nacalculatie structureel vanaf 2021 verwerkt. Zie ook paragraaf budgetneutrale afwijkingen.

Individuele voorzieningen jeugdwet  € 101.000 N (I/S)
Verrekening en compensatie Voogdij/18+ € 111.000 N (I) programma 5
De integratie-uitkering Voogdij/18+ vanuit de meicirculaire 2021 neemt in 2021 toe in verband met de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2021 (€ 97.000) en de compensatie die is toegekend op basis van de compensatieregeling voogdij en 18+ (€ 14.000) waardoor de lasten met eenzelfde bedrag naar boven worden bijgesteld.

Jeugdhulp aan kinderen in AZC € 7.000 V (S)
Gelabelde post vanuit de septembercirculaire. Zie ook paragraaf budgetneutrale afwijkingen.
Diverse kleine afwijkingen € 3.000 V (I)
Betreft een voordeel in de afschrijvingslasten.


Innovatie en Transformatie € 50.000 N (I)
Bijdrage Regionale Samenwerking € 50.000 N (I) programma 5
Voor de regio ZOU wordt voor wat betreft de Regionale Samenwerking dit jaar rekening gehouden met een overschrijding  als gevolg van hogere personele lasten door ziekte en moeilijk invulbare vacatures in de primaire processen van regionaal inkoop en contractmanagement.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10