Budgetneutrale afwijkingen

Effecten coronasteunpakket:

Publieke dienstverlening
Verkiezingen € 30.000 V/N (I) programma 1 en algemene dekkingsmiddelen
In de 1e bestuursrapportage 2021 was vermeld dat in deze rapportage wordt ingegaan op de resterende lasten van de verkiezingen die vanwege de extra maatregelen rond het corona virus tot additionele kosten hebben geleid. De resterende uitgaven worden nu geraamd op € 30.000, wat betekent dat voor dit jaar de totale extra kosten voor deze post uitkomt op € 109.000. Hiermee worden de COVID-19 kosten voor de verkiezingen binnen het budget (€ 152.000) uitgevoerd welke hiervoor in de september- en december circulaire van het Rijk zijn ontvangen.

Openbare orde en veiligheid
Buurtbemiddeling € 15.000 V/N (I) programma 2 en algemene dekkingsmiddelen
Dit betreft inzet van BOA’s om overlast in de wijk tegen te gaan waarvoor in het kader van Toezicht en Handhaving corona compensatie middelen in het gemeentefonds zijn ontvangen.

Dorpsgerichte activiteiten
Bloemencorso Leersum € 5.000 V/N (I) programma 3 en algemene dekkingsmiddelen
In het kader van het afwegingskader heeft het college een tegemoetkoming toegekend aan de Bloemencorso Leersum voor compensatie inkomstenderving als gevolg van COVID-19. Hiervoor zijn compensatie middelen ontvangen als dekking.

Musea
Tabaksteeltmuseum Amerongen € 3.000 V/N (I) programma 3 en algemene dekkingsmiddelen
In het kader van het afwegingskader heeft het college een tegemoetkoming toegekend aan de Tabaksteeltmuseum Amerongen voor compensatie inkomstenderving als gevolg van corona. Hiervoor zijn compensatie middelen ontvangen als dekking.

Algemene voorzieningen Jeugd
Jongeren activiteiten € 65.000 N (I) programma 7 en algemene dekkingsmiddelen
In 2021 zijn extra activiteiten voor jongeren georganiseerd met als doel elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Hiervoor zijn in het kader van Perspectief Jeugd en Jongeren corona compensatie middelen in het gemeentefonds ontvangen.

Kinderboerderij 't Woelige Nest € 9000 V/N (I) programma 7 en algemene dekkingsmiddelen
In het kader van het afwegingskader heeft het college een tegemoetkoming toegekend aan de Kinderboerderij 't Woelige Nest voor compensatie inkomstenderving en tegemoetkoming huur als gevolg van corona. Hiervoor zijn compensatie middelen ontvangen als dekking.

Ouderbijdragen kinderopvang € 6.000 V/N (I) programma 7 en algemene dekkingsmiddelen
Betreft de compensatie voor de ouderbijdragen kinderdagverblijven voor de eerste en tweede lockdowns waarvoor in het gemeentefonds corona compensatiemiddelen zijn ontvangen.

Leefbaarheid Cultuur € 180.000 V/N (I)
Subsidieregeling Coronasteun Cultuur € 180.000 V/N programma 9 en algemene dekkingsmiddelen
Met het collegevoorstel subsidieregeling Coronasteun Cultuur wordt € 180.000 beschikbaar gesteld om cultuuractiviteiten die ten tijde van de lockdown stil hebben gelegen weer nieuw leven in te blazen.  Hiervoor zijn binnen het gemeentefonds onder lokale culturele voorzieningen corona compensatie middelen ontvangen.

Individuele voorzieningen Werk en inkomen
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) € 101.000 N (I) programma 5 en algemene dekkingsmiddelen.
De Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) voert de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit omdat deze regeling is regeling is geënt op de bijzondere bijstand. De gemeente ontvangt dekking uit het gemeentefonds vanuit de coronamiddelen. De uitgaven voor de TONK voert de gemeente binnen het ontvangen Rijksbudget uit. Aan de lastenkant wordt een bedrag van € 101.000 geraamd.

Handhaving € 35.000
Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving € 35.000 V/N (I) programma 2
Er is een afwijking/aanvulling van € 35.000 op het BOA budget. Dit is een Rijksbijdrage ogv artikel 17, vijfde lid, Financiële Verhoudingswet en Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving vanwege de corona maatregelen. Deze middelen zijn besteed aan personele inzet in de periode tot en met juli 2021.
Overige mutaties:
Onderwijshuisvesting
Overdracht Suvis-uitkering € 146.000 V/N (I) programma 7 en algemene dekkingsmiddelen
De rijkssubsidie voor ventilatie scholen (de zogenaamde Suvis-uitkering) is overgedragen aan de gemeente en wordt door de gemeente aan de scholen uitgekeerd.

Sportaccommodaties
Allonge sporthal Steinheim € 590.000 (I) V/N programma 9 en algemene dekkingsmiddelen
Per 1 januari 2019 is wetgeving omtrent omzetbelasting en sport gewijzigd. Eind 2020 heeft de belastingdienst duidelijkheid gegeven over de BTW-positie van Laco. De exploitatiebijdrage die Laco in rekening brengt bij de gemeente moet als een vergoeding voor dienstverlening worden beschouwd, waarover BTW berekend moet worden en valt niet onder de verruiming BTW vrijstelling sport. Dit heeft als gevolg dat een kostprijs dekkende huurprijs overeengekomen is tussen partijen. Dientengevolge verandert de hoogte van de huur en de exploitatievergoeding.
Voor de huur in 2019, 2020 en 2021 gelden de volgende bedragen:
2019: 160.000
2020: 164.760
2021: 165.984
totaal (afgerond): 491.000

Het bedrag voor de subsidie is in 2021 € 99.000.

Bosbad Leersum
SPUK-IJZ regeling € 29.000 (I) V/N programma 9 en algemene dekkingsmiddelen
Ter compensatie van het exploitatietekort over 2020 is voor Bosbad Leersum een uitkering aangevraagd bij de SPUK-IJZ regeling. De van het Rijk ontvangen uitkering zal worden uitgekeerd aan Bosbad Leersum.

Doornse Golfclub
Bruikleenovereenkomst met golfclub € 70.000 (S) V/N programma 9
Met ingang van 1-1-2021 is er een nieuwe bruikleenovereenkomst gesloten met de Doornse Golf Club. Volgens deze bruikleenovereenkomst wordt het onderhoud niet meer door de gemeente uitgevoerd. Daartegenover staat dat de gemeente geen speelrechten meer ontvangt.

Zwembad De Zwoer
Nieuwe overeenkomst zwembad De Zwoer € 387.000 (S) V/N programma 9 en algemene dekkingsmiddelen
Per 1 januari 2019 is wetgeving omtrent omzetbelasting en sport gewijzigd. Eind 2020 heeft de belastingdienst duidelijkheid gegeven over de BTW-positie van Laco. De exploitatiebijdrage die Laco in rekening brengt bij de gemeente moet als een vergoeding voor dienstverlening worden beschouwd, waarover BTW berekend moet worden en valt niet onder de verruiming BTW-vrijstelling sport. Dit heeft als gevolg dat een kostprijs dekkende huurprijs overeengekomen is tussen partijen. Dientengevolge verandert de hoogte van de huur en de exploitatievergoeding.

Riolering
De actuele prognose voor 2021 van riool inkomsten bedraagt € 6.314.000. Deze prognose kent een afwijking  van - € 48.000 ten opzichte van de opgenomen raming in de begroting van € 6.362.000.  Procentueel is dit een geringe afwijking. Mogelijke oorzaak voor de afwijking zijn de tussentijdse mutaties in het aantal af te rekenen aansluitingen. Tegenover de lagere inkomsten van € 48.000 staat een onttrekking uit de voorziening onderhoud riolering / tarief voor hetzelfde bedrag. Daarmee verloopt deze mutatie budgettair neutraal. De inkomsten van riolering zijn hoger dan in 2020. De gerealiseerde inkomsten bedroegen in dat jaar € 6.054.000. De verhoging is onder meer het gevolg van een geringe verschuiving van lasten van inwoners naar bedrijven. Er is dus sprake van een positieve trend in de ontwikkeling van inkomsten.

Afvalinzameling
De uitgaven prognose voor verwerking van afval is lager dan begroot. Dit komt enerzijds doordat de verbrandingsbelasting door het Rijk lager is vastgesteld dan waar in de begroting op gerekend was en anderzijds doordat er minder afval naar de milieustraat wordt gebracht. Dit laatste is het gevolg van de werkwijze met bezoek op afspraak. De schoonmaakkosten voor verzamelcontainers vallen (onbedoeld) lager uit omdat een schoonmaakronde door omstandigheden is overgeslagen. Een derde factor die tot verlaging van de uitgaven leidt, is de verrekening van de leegstaande huizen in de voorschotnota's door de afvalinzamelaar. In totaal bedraagt de prognose van de verlaging van het uitgavenbudget € 361.000.

De inkomsten uit de afvalstoffenheffing zijn op basis van de actuele prognose uit de voortgangsrapportage van de BghU € 126.000 lager dan begroot. De tegenvallende prognose van de BGHU zit met name in het achterblijven van de inkomsten uit toeslagen voor extra (grote) kliko’s waarvan er volgens ons eigen systeem meer staan dan in de registratie van de BGHU. Bij het vergelijken van de beide registraties blijken definitieverschillen vaak de voornaamste oorzaak van onderlinge afwijking. Daardoor is niet zonder meer te zeggen welk systeem de juiste gegevens omvat, en hiermee wat het juiste aantal inbare objecten is. Het harmoniseren van beide systemen is door de definitieverschillen ingewikkelder dan verwacht. Eind 2020 en begin dit jaar is hier door beide partijen aan gewerkt en zijn er over en weer mutaties verwerkt. Deze exercitie wordt dit jaar herhaald waarbij er zal worden aangedrongen op een wederzijdse terugkoppeling en check van de aanpassingen. Hier heeft het de vorige keer aan ontbroken.

De voorziening tarief egalisatie afval muteert met het saldo van lagere uitgaven en lagere inkomsten. Dit resulteert in een storting van € 235.000 in deze voorziening.

Zwerfafval
Op basis van een goedgekeurd jaarplan en een gesloten overeenkomst met de  Stichting Afvalfonds Verpakkingen is een zwerfafvalvergoeding toegekend van € 57.000. Definitieve vaststelling van de vergoeding vindt plaats na het indienen van een jaarverantwoording zwerfafval door de gemeente.

Wegen
Kabels & leidingen. Herschikking van het budget voor de aanleg van kabels en leidingen leidt tot een  verhoging van het uitgaven- en inkomstenbudget met € 206.000. Dit is een budgetneutrale mutatie omdat de uitgaven van de aanleg van kabels en leidingen worden doorberekend aan derden.   
Duurzaamheid
Extern Advies Warmtetransitie (EAW)
De gemeente heeft een specifieke uitkering van het rijk ontvangen van € 21.000 voor de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Deze uitkering is beschikbaar gesteld voor uitgaven van het inschakelen van extern advies bij het opstellen en uitwerken van de Transitievisie Warmte.

ESCo ontwikkeling - Subsidie EUCF (Europese Unie)
De gemeente heeft een subsidietoekenning ontvangen van € 60.000. Dit bedrag wordt ingezet om te onderzoeken op welke manier financieel ontzorgen mogelijk is. Bijvoorbeeld door middel van inzet van een ESCo (ESCo staat voor Energie Service Company), in het kader van de warmte transitie en hoe deze past in de wijkaanpak. Voor 2021 is de toegekende subsidie € 42.000, het restant volgt in 2022. De helft van de subsidie wordt besteed aan Klimaatverbond Nederland, die een reeks werkzaamheden gaat uitvoeren voor ons en andere subsidie ontvangende gemeenten uit onze regio. De andere helft besteden we aan inzet van expertise om van de resultaten van de eerste stap naar concrete invulling te komen.

A
lgemene uitkering gemeentefonds (BBV-overzicht algemene dekkingsmiddelen)
Meicirculaire 2021 - gelabelde posten € 177.000 (I) (programma 4, 5,6, 7 en 11)
De financiële effecten van de meicirculaire voor 2022 en latere jaren zijn in de begroting 2022 verwerkt. De mutaties die betrekking hebben op het lopende jaar zijn opgenomen in deze bestuursrapportage.
In de raadsinformatiebrief over de meicirculaire is gemeld dat een aantal extra inkomsten worden gelabeld als een extra budget om uitgaven te doen. In die gevallen is er geen effect op het financieel meerjarenperspectief en daarom zijn ze onder de budgetneutrale afwijkingen opgenomen. Het betreft bedragen voor: Kerkenvisies (€ 50.000 prog. 4), Voogdij / 18+ (loon- en prijsbijstelling € 97.000 en compensatieregeling € 14.000 prog. 5), Participatie (€ -/- 73.000 prog. 5), Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (€ 20.000 prog. 5), Heroriëntatie zelfstandigen -corona (€ 24.000 prog. 5), Faciliteitenbesluit opvangcentra (€ -/- 28.000 prog. 6), Rijksvaccinatieprogramma meningokokken (€ 11.000 prog. 6), Rijksvaccinatieprogramma informed consent (€ 2.000 prog. 6), Maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 45.000 prog. 6), Inburgering (€ -/- 1.000 prog. 6), Jeugd aan zet – corona (€ 10.000 prog. 7) en Handhaving energielabel C kantoren (€ 6.000 prog. 11). De extra inkomsten uit de meicirculaire staan onder de algemene dekkingsmiddelen.

Septembercirculaire 2021 - gelabelde posten € 52.000(I) (programma 5 en 6)
In de raadsinformatiebrief over de septembercirculaire is toegelicht dat een deel van de middelen die we via de septembercirculaire ontvangen één op één wordt verrekend met de uitvoeringsbudgetten (deze middelen worden gelabeld). Daardoor beïnvloeden deze mutaties het begrotingssaldo niet.
Het betreft: Jeugdhulp aan kinderen in een AZC ( -/- €7.000 vanaf 2021 prog. 5), Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen ( -/- € 45.000 in 2021, aflopend naar -/- € 33.000 in 2025, prog 5), middelen voor het rijksvaccinatieprogramma HPV mannen (vanaf 2022 € 8.000 prog. 6), Toezicht en handhaving gastouderschap (€ 13.000 vanaf 2022 prog. 6).

Mutaties stelpost coronamiddelen € 750.000 (I) (algemene dekkingsmiddelen)
De ontvangen middelen uit het vierde en vijfde coronasteunpakket (meicirculaire en septembercirculaire) zijn, net als de eerder ontvangen steunpakketten, voor dat doel apart gezet (gelabeld). De inzet van deze middelen verloopt budgetneutraal. Onder de algemene dekkingsmiddelen is een nadere toelichting opgenomen.

Aanpassing administratieve verwerking 4e coronasteunpakket € 586.000 (I) (algemene dekkingsmiddelen)

Het vierde coronasteunpakket is administratief anders verwerkt dan de andere coronasteunpakketten. Via een budgetneutrale wijziging uniformeren we de verwerking.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10