Verwachte afwijkingen

07. Onderwijs(huisvesting), Jeugdbeleid en Kinderopvang

Beleidsmatige afwijkingen

Onderwijsachterstandenbeleid: basissubsidie Voorschoolse educatie
Voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid heeft de gemeente in overleg met de kinderopvang een basissubsidie voorschoolse educatie (VE) per VE peutergroep ingevoerd en vastgelegd in de subsidieregeling. De VE-kinderopvangaanbieders gaven aan meer behoefte te hebben aan financiële zekerheid om de VE kwalitatief goed te blijven uitvoeren. De basissubsidie VE is begin 2021 van kracht.

Onderwijshuisvesting:
De gemeente heeft namens een aantal scholen subsidie aangevraagd voor verbetering van ventilatie (de zogenaamde Suvis-regeling). Deze subsidie is uitgekeerd aan de gemeente en zal worden uitbetaald aan de schoolbesturen.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Algemene voorzieningen jeugd

1.390

1.545

155

N

I/S

Onderwijshuisvesting

2.841

2.838

3

V

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Algemene voorzieningen jeugd  € 155.000 N (I/S)
Coronasteunmaatregelen € 80.000 N (I)
Voor jongeren zijn tijdens de lockdown extra activiteiten georganiseerd in een samenwerking tussen diverse ketenpartners in onze gemeente. De bijdrage aan het jongerenwerk is daarvoor met € 65.000 verhoogd ten laste van de coronamiddelen.
Daarnaast is een bedrag van € 9.000 toegekend aan de kinderboerderij 't Woelige Nest en is € 6.000 bedoeld voor compensatie van de ouderbijdragen gedurende de 2 lockdowns.
Deze wijzigingen zijn budgetneutraal. Bij de Algemene Dekkingsmiddelen is het van het Rijk verkregen budget opgenomen van het coronasteunpakket.

Actualisatie bijdragen RDWI op basis van Najaarsnota 2021 € 44.000 N (I)
Op basis van de concept Najaarsnota van de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) raamt de gemeente € 44.000 extra lasten. De kinderopvang, met name de Sociaal Medische indicatie brengt hogere lasten met zich mee, doordat er meer aanvragen worden gedaan en toegekend dan verwacht. Er zijn eind 2020 werkafspraken gemaakt om de stijgende kosten te beheersen. Het effect van de werkafspraken is nog niet merkbaar.

Overige kleine afwijkingen € 31.000 N (I/S)
Diverse overige kleine afwijkingen bedragen gezamenlijk € 31.000.
Onderwijshuisvesting € 3.000 V (I/S)
Diverse kleine afwijkingen € 3.000 V (I/S)
Diverse overige kleine afwijkingen bedragen gezamenlijk € 3.000.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10